Krajiny programu bezvízového styku

Program bezvízového styku (VWP) je otvorený pre občanov 41 krajín sveta. Izrael sa stal 41. členom, ktorý bol pridaný k programu bezvízového styku koncom roka 2023. Občania v rámci programu VWP môžu cestovať do USA za účelom podnikania alebo turistiky na obdobie 90 dní bez víz. Podobne platí bezvízový styk aj pre občanov USA, ktorí môžu cestovať do každej z týchto 41 krajín najmenej 90 dní bez víz. Program bezvízového styku, známy aj ako VWP, spravuje ministerstvo vnútornej bezpečnosti a ministerstvo zahraničných vecí.

Zoznam krajín oprávnených na vstup do programu VWP je spolu s rokom ich zaradenia do programu VWP nasledovný:

Andorra (1991) Austrália (1996) Rakúsko (1991)
Belgicko (1991) Brunej (1993) Čile (2014)
Chorvátsko
(2021)
Česká republika
(2008)
Dánsko (1991)
Estónsko (2008) Fínsko (1991) Francúzsko (1989)
Nemecko (1989) Grécko (2010) Maďarsko (2008)
Island (1991) Írsko (1995) Izrael (2023)
Taliansko (1989) Japonsko (1988) Južná Kórea (2008)
Lotyšsko (2008) Lichtenštajnsko (1991) Litva (2008)
Luxembursko (1991) Malta (2008) Monako (1991)
Holandsko (1989) Nový Zéland (1991) Nórsko (1991)
Poľsko (2019) Portugalsko (1999) San Maríno (1991)
Singapur (1999) Slovensko (2008) Slovinsko (1997)
Španielsko (1991) Švédsko (1989) Švajčiarsko (1989)
Taiwan (2012) Spojené kráľovstvo (1988)

Program sa začal realizovať koncom 80. rokov a stal sa dôležitou inštitúciou v krajine. Vláda USA využíva systém ESTA (elektronický systém cestovných povolení) na overenie, či osoby cestujúce do USA nie sú teroristi alebo či môžu predstavovať nebezpečenstvo pre verejnosť USA.

Bezpečnostné orgány v krajine vykonávajú pravidelné kontroly osôb vstupujúcich do krajiny a dôkladnejšie kontrolujú aj osoby, ktoré využívajú program VWP na vstup do USA. Ľudia sú preverovaní pred odchodom z ich domovskej krajiny, po pristátí v USA a dokonca aj počas ciest z jedného miesta v USA do druhého.

Výhody programu bezvízového styku pre hospodárstvo USA

Jedným z dôvodov zavedenia bezvízového programu bolo podporiť hospodárstvo USA. Tento program pomohol zvýšiť cestovný ruch, čo viedlo k nárastu hospodárskeho výkonu krajiny. Vďaka väčšiemu počtu ľudí prichádzajúcich do krajiny boli USA ako krajina schopné predať viac tovaru a služieb.

Tu sú niektoré požiadavky, ktoré musí krajina splniť, aby sa mohla zapojiť do programu:

 • Celkový počet zamietnutých turistických alebo obchodných víz z krajiny, na ktorú sa vzťahuje program bezvízového styku, musí byť nižší ako 3 %. Prípadne môže vláda USA skontrolovať mieru odmietnutia za posledné dva fiškálne roky a zistiť, či je nižšia ako priemer.
 • Členovia programu VWP musia prijať svojich občanov, ktorí sú deportovaní z USA. Mohli by to byť aj bývalí občania. Toto opatrenie sa musí prijať do troch týždňov od posledného príkazu na vyhostenie.
 • Členovia programu bezvízového styku musia spolupracovať s vládou USA pri sledovaní informácií o pasoch a ich nahlasovaní INTERPOL-u alebo vláde USA.
 • Členovia programu bezvízového styku musia posielať USA informácie o bezpečnostných hrozbách.
 • Musí svojim občanom ponúknuť pasy, ktoré sa dajú čítať strojom, a na identifikáciu občanov musí používať aj biometrické údaje.
 • Členovia programu VWP podliehajú hodnoteniu ministerstva vnútornej bezpečnosti. V rámci tohto postupu oddelenie určí vplyv bezpečnosti USA. Medzi ďalšie otázky, ktoré sa budú posudzovať, patrí vplyv na presadzovanie prisťahovalectva v krajine a udržiavanie verejného poriadku.
 • Členovia programu VWP musia prejsť spravodajským hodnotením, ktoré bude riadiť ministerstvo vnútornej bezpečnosti.

Hodnotenie rizík pre USA

Keď sa krajina zapojí do programu bezvízového styku, vláda USA od nej bude vyžadovať, aby vo svojej krajine udržiavala vysokú úroveň bezpečnosti. Ministerstvo vnútornej bezpečnosti pravidelne hodnotí bezpečnostné štandardy krajín, kým sú súčasťou programu. DHS spolupracuje s ministerstvom zahraničných vecí na zhromažďovaní relevantných informácií o členoch programu bezvízového styku. Vo všeobecnosti sa v nich analyzuje vplyv programu bezvízového styku jednotlivých krajín na stav prisťahovalectva v USA, presadzovanie práva a poriadku, bezpečnosť pasov, správu hraníc a boj proti terorizmu. Oddelenia tiež kontrolujú, ako dôkladne štáty programu VWP kontrolujú svoje letecké a námorné prístavy, hranice a výrobu identifikačných preukazov. Tieto informácie možno získať od rôznych orgánov USA vrátane spravodajskej služby a ministerstiev zahraničných vecí a spravodlivosti.

Hlavné kontroly sa vykonávajú každé dva roky, ale bezpečnostné útvary musia priebežne zabezpečovať, aby krajiny programu bezvízového styku nikdy negatívne neovplyvnili bezpečnosť USA. V prípade bezpečnostných hrozieb je vláda USA vždy pripravená zabezpečiť bezpečnosť svojich občanov a obyvateľov.

V prípade vážnych hrozieb zo strany konkrétnej krajiny môže minister DHS spolu s ministrom zahraničných vecí vyradiť krajinu z programu VWP. Pred prijatím tohto opatrenia nemusia podať oznámenie. USA tak môžu zabezpečiť bezpečnosť všetkých osôb na svojom území.

Dôkladné preskúmanie sa vykonáva raz za dva roky. Po ukončení tohto hodnotenia musia ministerstvo vnútornej bezpečnosti a ministerstvo zahraničných vecí predložiť svoje zistenia Kongresu.

Dôkladné preverovanie návštevníkov

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti nevykonáva len hodnotenie bezpečnostných hrozieb pre krajinu – monitoruje aj jednotlivých cestujúcich z krajín, ktoré sú súčasťou programu VWP. Táto kontrola sa vykonáva na rôznych miestach ich ciest. Hoci cestujúci nemusia pred vstupom do USA žiadať o víza, stále musia získať povolenie od colného úradu a úradu na ochranu hraníc, ako aj od elektronického systému cestovných povolení (ESTA).

Ďalším orgánom, ktorý sa podieľa na individuálnom preverovaní cestujúcich, je Národné protiteroristické centrum (NCTC). Tento orgán vykonáva kontroly, aby zabezpečil, že povolenia ESTA nebudú udelené osobám s pochybnou povesťou.

Už koncom roka 2014 začalo ministerstvo vnútornej bezpečnosti požadovať viac informácií o žiadateľoch o povolenie ESTA, čo znamená, že dokáže presnejšie identifikovať osoby na zozname teroristov v USA. Poskytnuté informácie sa automaticky porovnávajú s informáciami v mnohých databázach v USA, ako aj s informáciami z INTERPOL-u. Vláda zároveň chráni súkromie cestujúcich. Kontrola informácií sa vykonáva každý deň, pretože v databázach môžu byť zverejnené nové aktualizácie.

V prípade, že systém zistí problém s cestujúcimi, colná a pohraničná ochrana údaje preverí, aby zistila, nakoľko sú presné. Je potrebné poznamenať, že colná a pohraničná ochrana využila svoju právomoc zamietnuť tisíce žiadostí o povolenie ESTA, odkedy bola pred desiatimi rokmi vytvorená. V poslednom čase sa vďaka zdokonaleniu technológií a používaných metód zvýšila spoľahlivosť tohto procesu.

Vláda požiadala všetky letecké a námorné spoločnosti, ktoré cestujú do USA, aby v záujme zvýšenia bezpečnosti poskytovali predbežné informácie o cestujúcich a menné záznamy o cestujúcich. Tieto údaje sa musia odovzdať colnej správe a ochrane hraníc. Vďaka informáciám o rezerváciách a biografických údajoch cestujúcich bude môcť ochranný orgán identifikovať osoby, ktoré by mohli v USA spáchať trestný čin. Ich informácie sa rýchlo porovnajú s informáciami od orgánov činných v trestnom konaní, aby sa zistila prípadná zhoda. Toto sa musí vykonať pre všetky osoby, ktoré cestujú v rámci bezvízového programu.

Spolupráca s krajinami programu bezvízového styku s cieľom zlepšiť bezpečnosť

Predtým, ako krajina získa povolenie na bezvízový program, musí byť ochotná spolupracovať s USA v boji proti terorizmu a kriminalite. To znamená, že krajiny si budú musieť vymieňať údaje o podozrivých a páchateľoch trestných činov z vlastného štátu. Táto dohoda bola veľmi výhodná, pretože USA mohli zhromažďovať údaje o tisícoch známych a podozrivých zločincov, z ktorých niektorí mohli mať príležitosť spáchať trestný čin na území USA.

Ďalším významným prínosom tohto systému je skutočnosť, že ministerstvo vnútornej bezpečnosti mohlo do databázy odcudzených a stratených cestovných dokladov pridať množstvo informácií. Túto databázu vlastní INTERPOL a je veľmi užitočná pri preverovaní žiadateľov o povolenie ESTA. Vďaka informáciám poskytnutým krajinami programu bezvízového styku sa ministerstvu vnútornej bezpečnosti podarilo nájsť teroristov a zastaviť ich skôr, ako sa usadia v USA. Tým je v USA vo všeobecnosti zaistená bezpečnosť.

Zlepšenia programu bezvízového styku

Bezpečnostné hrozby sa pravidelne vyvíjajú a ministerstvo vnútornej bezpečnosti sa musí týmto zmenám prispôsobovať. Program bezvízového styku bol od svojho prvého zavedenia mnohokrát vylepšený. Niektoré z najdôležitejších zmien sa týkali preverovania cestujúcich a zdieľania údajov.

Jedným z prvých vylepšení programu boli dohody o prezidentskej smernici o vnútornej bezpečnosti č. 6 (HSPD-6) a o prevencii a boji proti závažnej trestnej činnosti (PCSC). Týmto rozšírením sa od členov programu bezvízového styku vyžaduje, aby si vymieňali dôležité údaje o terorizme a trestnej činnosti.

Ďalšou zmenou bolo zavedenie elektronických pasov, ktoré používajú všetky osoby využívajúce program VWP. Tieto pasy musia zaviesť všetky krajiny programu bezvízového styku bez ohľadu na to, v ktorom roku sa krajina do programu zapojila. Ak bol elektronický pas vydaný pred rokom 2007, občania môžu získať preukaz, ak nie je strojovo čitateľný.

Do roku 2016 museli mať všetci ľudia v krajinách programu bezvízového styku na vstup do USA elektronické pasy. Tieto pasy sú pomerne bezpečné. Vydávajúce orgány musia pri vydávaní pasov dodržiavať normy stanovené medzinárodným spoločenstvom. V opačnom prípade nebudú platné.

Vláda musí uzavrieť federálnu dohodu o leteckej doprave aj s krajinami programu VWP, ktoré využívajú USA ako konečné miesto odletu.

Medzi ďalšie kľúčové zmeny programu patria:

 • zhromažďovanie a vyhodnocovanie údajov o cestách podľa rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN 2178
 • Využitie databázy stratených a odcudzených pasov od INTERPOL-u na vyhodnotenie cestujúceho pri vstupe do USA. Rovnaký postup sa používa aj v prípade členov schengenského priestoru. Analyzujú sa pred vstupom do schengenského priestoru alebo pred jeho opustením.
 • zasielanie kľúčových informácií o zahraničných bojovníkoch príslušným medzinárodným alebo regionálnym bezpečnostným orgánom.
 • Spolupráca s vládou USA pri hodnotení bezpečnostných rizík, ktoré predstavujú utečenci a osoby žiadajúce o azyl.

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti a ministerstvo zahraničných vecí spolupracovali s členmi programu bezvízového styku, aby bol program úspešný a aby sa znížili bezpečnostné hrozby v USA a krajinách, ktoré sú členmi programu bezvízového styku.

Záver

Program bezvízového styku umožnil mnohým ľuďom bezproblémové cestovanie do USA, čo prispelo k zvýšeniu cestovného ruchu a HDP krajiny. Okrem toho program pomohol USA zhromažďovať údaje o bezpečnostných hrozbách a teroristoch z rôznych častí sveta. Program sa pravidelne vylepšuje, aby sa prispôsobil zmenám v bezpečnostných potrebách. V konečnom dôsledku program bezvízového styku pomáha zvyšovať bezpečnosť krajiny a zároveň zvyšuje bohatstvo občanov a obyvateľov.